We have 30 guests and no members online

Articles

Disclaimer


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Op de inhoud en vormgeving van deze site en email, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Overwijk Jachtbemiddeling, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Overwijk Jachtbemiddeling te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Overwijk Jachtbemiddeling geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie op deze website dan wel in de email die naar deze disclaimer verwijst. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

Overwijk Jachtbemiddeling sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • de op haar website of in haar email verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
  • de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website van Overwijk Jachtbemiddeling geplaatste gevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdend met het bezoek van de website of het ontvangen en lezen van de email of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
  • Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van Overwijk Jachtbemiddeling zijn
 
De website en email kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Overwijk Jachtbemiddeling heeft geen zeggenschap over die sites. Overwijk Jachtbemiddeling is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Overwijk Jachtbemiddeling zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. Overwijk Jachtbemiddeling behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Overwijk Jachtbemiddeling de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Overwijk Jachtbemiddeling - website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.