Koopovereenkomst

button koopovereenkomstOverwijk Jachtbemiddeling helpt u tijdens uw zoektocht naar een boot. En als u uw boot gevonden heeft, is het van groot belang om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Overwijk Jachtbemiddeling gebruikt hiervoor als basis de HISWA koop/verkoopovereenkomst. Deze biedt duidelijkheid aan alle betrokkenen.

In de HISWA koop/verkoopovereenkomst worden alle afspraken vastgelegd, zoals de namen van de contractanten, omschrijving van de boot, prijs, betalingscondities, levering en wat er gebeurt als één van de betrokkenen de gemaakte afspraken niet nakomt.

De koop/verkoopoverkomst kan nog veel meer omvatten, zoals afspraken over de uitkomst van een aankoopkeuring door een onafhankelijk jachtexpert. Het opstellen van de koop/verkoopoverkomst betreft dan ook altijd maatwerk. Een taak die bij Overwijk Jachtbemiddeling in vertrouwde handen is.

 

Hieronder is het concept van de HISWA koopovereenkomst vermeld. Deze wordt inhoudelijk vijwel altijd aangepast aan speciale eisen en wensen van zowel de koper als verkoper. 


Koopovereenkomst van een gebruikt pleziervaartuig tussen

Naam:                                 ……………………………………………
Straat:                                ……………………………………………
Postcode/woonplaats:            ……………………………………………
                                         ,Verkoper
en,

Naam:                                 ……………………………………………
Straat:                                ……………………………………………
Postcode/woonplaats:            ……………………………………………
                                         , Koper

Artikel 1.            Vaartuig


Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper koopt van verkoper het hieronder en in bijlage 1 omschreven vaartuig inclusief accessoires en toebehoren als genoemd in bijlage 1

Merk:                                  ……………………………………………
Bouwjaar (ca.):                    ...…………………………………………
Materiaal:                            ……………………………………………
Afmetingen (ca.)                   ……………………………………………
Motor:                                ……………………………………………

Artikel 2.            Prijs en betalingscondities
 
Artikel 2.01                   
De koop-/verkoopprijs bedraagt € ………,- (zegge …………………………………. Euro).
 
Artikel 2.02                                
Koper zal binnen 3 dagen na ondertekening van deze overeenkomst ter zekerheid 15% (zijnde € ……………………..) van de verkoopprijs stellen onder de berusting van Overwijk Jachtbemiddeling waarna door Koper nog resteert te voldoen € …………………………………….. (zegge ……………………………Euro). De bovengenoemde bedragen dienen te worden voldaan middels overschrijving op rekeningnummer 11.21.68.876 , ten name van Overwijk Jachtbemiddeling onder vermelding van “aankoop ……naam boot…………”.
 
Artikel 2.03                                
Voormeld restantbedrag van €………………………… dient op de in artikel 2.2 aangegeven wijze uiterlijk op …...datum………te zijn voldaan. Elke andere wijze van betaling wordt uitdrukkelijk als niet-rechtsgeldig beschouwd en leidt derhalve met betrekking tot het vaartuig niet tot een leveringsplicht aan de zijde van verkoper dan wel van zijn gemachtigde.

Artikel 2.04                                
Over de in de artikelen 2.02 en 2.03 bedoelde betalingen wordt geen rente vergoed.
 
Artikel 3.            Levering
 
Artikel 3.01                  
Het vaartuig wordt geleverd met alle uitrusting en toebehoren in de zichtbare toestand waarin het vaartuig bevonden is bij inspectie door of namens Koper verricht op .... /….. ./ ….. te ……………. , met uitzondering van persoonlijke eigendommen.

Artikel 3.02                                
De feitelijke levering vindt uiterlijk plaats op ……datum….. te ……plaats…………..

Artikel 3.03             
Verkoper heeft aan Koper meegedeeld en Koper verklaard bekend te zijn met de volgende gebreken die het normale gebruik van het vaartuig verhinderen:

…………………………………........

…………………………………........

…………………………………........

…………………………………........

 

Artikel 3.04             
Verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan, vrij van invoerrechten en/of omzetbelasting en vrij van schulden en/of verplichtingen van welke aard dan ook. Ter zake vrijwaart Verkoper Koper tegen alle aanspraken.

Artikel 3.05             
De feitelijke en juridische eigendomsoverdracht vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van de gehele koopsom op één van de in artikel 2 van deze overeenkomst omschreven wijze. Na voormelde overdracht zijn de vaartuigen voor rekening en risico van de nieuwe eigenaar.

Artikel 3.06             
In het geval het vaartuig in het Kadaster geregistreerd staat, dienen Koper en Verkoper hun medewerking te verlenen aan de juridische overdracht bij een notaris. De hiermee verbonden kosten zijn voor rekening van Koper. De eventuele kosten voor royement van de hypotheek zijn voor rekening van Verkoper.

Artikel 3.07             
In geval de vaartuigen vóór de in artikel 3.02 bedoelde overdrachtsdatum in een toestand geraken, afwijkend van die waarin Koper en Verkoper het na inspec­tie zijnerzijds heeft gekocht, zijn eigenaren verplicht om bedoelde afwijkingen - binnen de voor reparatie van bedoelde afwijkingen benodig­de tijd - te herstellen zodanig dat Koper en Verkoper aan hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunnen voldoen, in welk geval de levering van de vaartuigen met de benodigde reparatietijd wordt opgeschort.

Artikel 4.            Proefvaart

Koper heeft het recht om na ondertekening van deze overeenkomst en vóór levering een proefvaart te doen met het vaartuig. Indien het vaartuig niet voldoet aan de redelijkerwijs te verwachten vaareigenschappen en op grond van deze overeenkomst verwacht mogen worden, heeft de Koper het recht deze overeenkomst te ontbinden zonder verdere verplichtingen.

Maakt koper van voormeld recht gebruik dan wordt de in artikel 2.02 bedoelde aanbetaling onverwijld aan Koper gerestitueerd, vooropgesteld dat de kosten en de eventuele directe uitgaven die de Jachtbemiddelaar heeft gedaan om proefvaart mogelijk te maken door opdrachtgever zijn voldaan.

Artikel 5.            Expertise
 
Artikel 5.01             
Koper heeft het recht om binnen 20 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst en vóór levering, het vaartuig voor eigen rekening te laten (hellingen en) expertiseren door een - naar zijn keuze aan te wijzen - expertisebureau dat, bij voorkeur, als zodanig erkend is door HISWA Vereniging. Een door HISWA Vereniging erkend expertisebureau voert de expertise uit conform het standaard HISWA Keuringsrapport en het bepaalde in de HISWA Expertiseovereenkomst. Koper is aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van onderzoek door de expert en/of de Koper, behoudens in het geval Verkoper expliciet toestemming heeft verleend voor dat specifieke onderzoek.

In geval de Koper voor expertise opteert, stelt (de jachtbemiddelaar van) de Verkoper terstond na aanvaarding van de expertiseopdracht door de door Koper gekozen expert, een kopie van deze overeenkomst inclusief verkoopdocumentatie aan de expert ter hand.

Artikel 5.02             
In geval de expert bij de conform artikel 5.1 uitgevoerde expertise wezenlijke gebreken constateert, waarvoor partijen geen voorbehoud hebben gemaakt, zal als volgt worden gehandeld:

a. Verkoper laat binnen bekwame tijd en ten genoegen van de expert, de door laatstgenoemde tijdens zijn expertise geconstateerde wezenlijke gebreken op vakbekwame wijze herstellen, dan wel
b. verrekenen partijen de door de expert goedgekeurde kosten van herstel met de overeengekomen ver koopprijs van het vaartuig, één en ander ter keuze van de Verkoper.

Artikel 5.03             
In geval de kosten van het in artikel 5.02 bedoelde herstel meer dan 10% van de overeengekomen koop-/verkoop- prijs bedragen of in geval de expert het vaartuig afkeurt, hebben zowel Koper als Verkoper het recht om deze overeenkomst te ontbinden.

Maken Koper of Verkoper van voormeld recht gebruik dan wordt de in artikel 2.1 bedoelde aanbetaling onverwijld aan Koper gerestitueerd, vooropgesteld dat de kosten van (hellingen en) expertise en de eventuele directe uitgaven die de jachtbemiddelaar heeft gedaan om (het hellingen en) de expertise mogelijk te maken door Koper zijn voldaan.

Artikel 5.04             
In het geval het in artikel 5.02 bedoelde herstel tot een gehele of gedeeltelijke verbetering leidt, zal de door de expert aan te geven verrekening worden toegepast.

Artikel 5.05             
Na de expertise, gevolgd door eventuele reparatie of verrekening als bedoeld in dit artikel, wordt het vaartuig geacht de eigenschappen te bezitten die de Koper op grond van deze overeenkomst mocht verwachten.

Artikel 5.06             
In geval de Koper van zijn recht van expertise niet uiterlijk binnen 10 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst gebruik heeft gemaakt dan wel van gebruik van dit recht uitdrukkelijk heeft afgezien, wordt hij geacht het vaartuig voetstoots en voor eigen risico te hebben aanvaard in de in artikel 3.1 genoemde toestand.

Artikel 6.            Niet nakomen verplichtingen
 
Artikel 6.01             
In geval Koper, na door de Verkoper in gebreke te zijn gesteld, niet binnen vijf werkdagen aan zijn betalings- of andere verplichtingen ingevolge deze overeenkomst voldoet, verbeurt Koper aan Verkoper een direct en zonder formaliteit opeisbare en niet voor matiging of compensatie vatbare boete van 10% van de verkoopprijs. Dit geldt onverminderd het recht van Verkoper om bovenvoornoemde boetevergoeding van zijn werkelijk geleden schade naar aanleiding van het verzuim van Koper te vorderen en onverminderd zijn recht om alle eventuele buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 6.02             
Indien sprake is van een verzuim aan zijde van Koper, zoals omschreven in artikel 6.01, heeft Verkoper tevens de keuze tussen het vorderen van nakoming van de overeenkomst en het zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren van de overeenkomst. In geval van dit laatste blijft Koper de boete verschuldigd en dient hij de schade als gevolg van zijn verzuim te vergoeden.

Artikel 6.03             
Vanaf de dag dat Koper in verzuim is, is Koper over het alsdan nog aan Verkoper verschuldigde bedrag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

Artikel 7.            Bemiddeling, aansprakelijkheid en provisie jachtbemiddelaar
 
Artikel 7.01            
Het is Koper bekend dat Overwijk Jachtbemiddeling uitsluitend optreedt als gemachtigde van opdrachtgever bij deze overeenkomst en derhalve geen partij is bij de tussen Koper en Verkoper overeengekomen koop/verkoopovereenkomst .

Artikel 7.02            
Overwijk Jachtbemiddeling staat niet in voor de juistheid van de door haar ontvangen informatie over het vaartuig afkomstig van de Verkoper.

Artikel 7.03             
Verkoper is de met Overwijk Jachtbemiddeling overeengekomen courtage verschuldigd.

Artikel 8.            Geschillen
 
Artikel 8.01            
Uitsluitend het rechtcollege van het arrondissement , waar Verkoper woonplaats heeft, is bevoegd van geschillen uit deze overeenkomst kennis te nemen.

Artikel 8.02             
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.            Ondertekening
 
Deze overeenkomst is rechtsgeldig indien deze door alle partijen door hun ondertekening is geaccepteerd.
Aldus in drievoud opgemaakt.


Datum: ………………..….
Plaats: ………...…………

 
Handtekening Verkoper:                                  Handtekening Koper:                  
Bijlage 1. Omschrijving, accessoires en toebehoren

 

..........................

..........................

..........................

..........................