Bemiddelingsovereenkomst

button bemiddelingsovereenkomstWij maken gebruik van de door de HISWA opgestelde bemiddelingsovereenkomst. Deze kan in voorkomende gevallen aangepast dan wel toegespitst worden aan specifieke voorwaarden van de opdrachtgever. De HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen (klik hier) maken onderdeel uit van de bemiddelingsovereenkomst.

Zowel de bemiddelingsovereenkomst als de bijbehorende algemene voorwaarden zijn formeel opgesteld. Kennelijk is dat noodzakelijk. Toch zijn wij zeker niet zo formeel en afstandelijk als de docomenten u doen geloven. Uiteraard zijn we bereid de overeenkomst en de voorwaarden mondeling toe te lichten.

Hieronder de bemiddelingsovereenkomst in conceptvorm.


 De ondergetekenden,

 

Achternaam:                  ………………………………………………………………………………..

Voornamen:                   ………………………………………………………………………………..

Straat en huisnummer:  ………………………………………………………………………………..

Postcode, woonplaats:  ………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer:          ………………………………………………………………………………..

Mobiel:                          ………………………………………………………………………………..

Email-adres:                 ………………………………………………………………………………..

Geboorteplaats:            ………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:            ………………………………………………………………………………..

Nationaliteit:                  ………………………………………………………………………………..

Bankrekeningnummer: ………………………………………………………………………………..


hierna te noemen:        opdrachtgever


én

Bedrijf:                            Overwijk Jachtbemiddeling

Adres:                             Compagnonsfeart 40

Gevestigd te:                  Hemrik

Vertegenwoordigd door: H. Overwijk


hierna te noemen:          bemiddelaar

 

komen overeen:

1. dat opdrachtgever aan bemiddelaar de exclusieve opdracht verleent tot verkoop van het hem in eigendom toebehorende vaartuig, genaamd ………………….……………, met de volgende specificaties:
 

Merk/type vaartuig : …………………………………………………………………….

Bouwer : …………………………………………………………………….

Bouwmateriaal : …………………………………………………………………….

Bouwjaar : …………………………………………………………………….

Afmetingen (circa) : …………………………………………………………………….

Registratienummer : …………………………………………………………………….

Teboekgesteld : Ja/Nee. Indien ja, te ……………………………………………

Brandmerk : ………………………………………….…………………………

Rompnummer : …………………………………………………………………….

Scheepshypotheek : Ja/Nee. Indien ja, ten gunste van: …………………………….

BTW-verklaring : Ja/Nee ……………………………………………………………

welke opdracht de bemiddelaar door ondertekening van deze overeenkomst aanvaardt.


2. dat bemiddelaar het vaartuig ter verkoop zal aanbieden voor een vraagprijs van € …………..………. (zegge ………………………………………………………………………………..……..……………...euro).

3. dat opdrachtgever courtage over de laatst schriftelijk vastgestelde verkoopprijs verschuldigd is zodra er wilsovereenstemming is over de koop/verkoop, ongeacht of deze verkoopprijs in geld, natura of diensten wordt vereffend.
 
4. dat de courtage bedraagt: 

5,0% voor schepen tot en met een (ver)koopsom tot € 100.000 met een minimum courtage van € 2750

4,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 100.000 tot en met € 200.000

4,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 200.000 tot en met € 300.000

3,5% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 300.000 tot en met € 400.000

3,0% voor schepen met een (ver)koopsom vanaf € 400.000

Indien de reisafstand van de vestigingsplaats van Overwijk Jachtbemiddeling tot de ligplaats van de boot meer dan 50 kilometer is dan wordt een éénmalige opslag van € 20 per extra kilometer berekend. De verschuldigde courtage wordt vermeerderd met de wettelijk verschuldigde BTW.


5.    Dat Overwijk Jachtbemiddeling niet beschikt over een Stichting Derdengelden en met opdrachtgever na overleg expliciet is overeengekomen dat .....% van verkooppenningen direct door de koper zal worden voldaan op de bankrekening van opdrachtgever en … .% van de verkooppenningen op de bankrekening van bemiddelaar òf dat de betaling van de koopsom zal verlopen via bankrekening 11.21.68.876 ten name van Overwijk jachtbemiddeling en dat binnen vijf werkdagen na overdracht Overwijk Jachtbemiddeling de gelden zal overmaken naar de bankrekening van de opdrachtgever met inhouding van de verschuldigde kosten. .


6.  dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een ligplaats ter beschikking zal stellen of dat Overwijk Jachtbemiddeling de opdrachtgever een ligplaats ter beschikking stelt tegen een tarief van € ……….. (excl. BTW) per maand welk bedrag de opdrachtgever na ieder half jaar of –indien korter- na afloop van de bemiddelingsperiode dient te voldoen.

7.    dat opdrachtgever zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het onderhouden en in nette en schone staat houden van zijn vaartuig.

8.     dat opdrachtgever bemiddelaar machtigt om buiten zijn aanwezigheid (en zonder zijn voorafgaande toestemming) met het vaartuig een proefvaart te maken.

9.     dat de opdrachtgever te allen tijde de mogelijkheid heeft om van zijn vaartuig gebruik te maken mits dit niet verkoopbelemmerend is en hij vooraf de bemiddelaar daarvan op de hoogte stelt.

10. dat het vaartuig voor rekening en risico van opdrachtgever blijft - ook tijdens een proefvaart - tot het moment van eigendomsoverdracht aan een koper en opdrachtgever zorgdraagt voor een afdoende verzekering tot het moment van de overdracht.

11. dat opdrachtgever instaat voor de juistheid van zijn beschrijving en de door hem verstrekte gegevens over het vaartuig en hij/zij bemiddelaar vrijwaart tegenover aanspraken van derden.

 

12. dat deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van 6 (zes) maanden. Dat partijen na de minimumduur van 6 (zes) maanden de overeenkomst op elk moment schriftelijk kunnen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 

13. dat op deze overeenkomst de HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen van toepassing zijn, van welke voorwaarden de opdrachtgever door ondertekening dezes verklaart kennis te hebben genomen.

 

 

 

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt op ………………………..… te …….............................

 

…………………….……….. (handtekening opdrachtgever) ………………….…….. (handtekening bemiddelaar)

 

…………………................   (naam opdrachtgever )                ……..……………….………. (naam bemiddelaar)